background

Rejestracja Stowarzyszenia

z radością oznajmiam, że: "Sąd Rejonowy w Opolu (...) w dniu 27.05.2015 roku w Opolu (...) postanawia wpisać do Krajowego rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000560098 Stowarzyszenie na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Wójcic"
Pozdrawiam wszystkich i życzę owocnej pracy, pracy, pracy...  i satysfakcji!

ks. Waldemar Chudala  - proboszcz

Stowarzyszenie na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Wójcic

W czwartek 23.04 br. odbyło sie spotkanie założycielskie nowego Stowarzyszenia. Zaakceptowano Statut, wybrano władze, dopełniono wszelkich formalności umożliwiających rejestrację Stowarzyszenia w Sądzie. Po zarejestrowaniu  odbędzie się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia, na którym omówione zostaną najbliższe działania statutowe.

Adres kontaktowy Stowarzyszenia taki, jak do Parafii.

Statut Stowarzyszenia

STATUT
STOWARZYSZENIA
na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Wójcic

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Wójcic, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Wójcic.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez działania:

 1. Propagowanie szybkiej i rzetelnej informacji z terenu Wójcic;
 2. Mobilizowanie lokalnych grup społecznych do działań na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego;
 3. Promocję regionu na terenie Polski i za granicą;
 4. Realizację zadań związanych z kulturą, sportem, turystyką, rekreacją i historią regionu z zachowaniem dziedzictwa kulturowego;
 5. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnych;
 6. Działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 7. Organizowanie lub finansowanie spotkań, szkoleń, kursów, seminariów i konferencji dla propagowania znaczenia ochrony zabytków w społeczeństwie; 
 8. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zabytków;
 9. Wyrównywanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii;
 10. Wspieranie przedsiębiorczości, organizacja kursów dokształcających dla mieszkańców;
 11. Propagowanie ochrony środowiska;
 12. Inicjowanie, wspieranie i szukanie możliwości pomocy w zakresie warunków socjalno – bytowych dla dzieci i młodzieży;
 13. Czynna współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami;
 14. Niesienie różnego rodzaju pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin;
 15. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;
 16. Propagowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym, oraz politykami w kraju i za granicą;
 17. Uczestnictwo w uroczystościach kulturalnych, sportowych i imprezach masowych;
 18. Działania marketingowe, promocyjne, informacyjne i poligraficzne;
 19. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Czytaj więcej: Statut Stowarzyszenia

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates