background

Bierzmowanie

    Bierzmowanie ma utwierdzić w nas to, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, ma być dla nas źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej wiary i wprowadzali ją w codzienne życie.

   Przygotowanie do sakramentu obejmuje trzy lata i zasadniczo dotyczy uczniów gimnazjum (lub starsze osoby) którzy chcą przyjąć ten sakrament.

   W ciągu trzech lat przygotowania kandydaci winni dojrzewać do decyzji by w sposób wolny, świadomy i odpowiedzialny przyjąć ten sakrament. Temu mają służyć spotkania oraz codzienne zaangażowanie w relację z Bogiem i ze wspólnotą Kościoła.

   Jeśli komuś zależy tylko "na papierku" - to nie ma sensu ... trzeba się modlić o dojrzałość i odpowiedzialność...

czy można sobie wyobrazić najpiekniejszy samochód w garażu... bez silnika? tak wygląda chrześcijanin bez daru Ducha Świętego...

 "Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki,
Chrystus jest przeszłością, 
Ewangelia martwą literą,
Kościół tylko organizacją,
władza panowaniem, 
posłannictwo propagandą, 
kult przywoływaniem wspomnień, 
a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników. 

Lecz w Duchu Kosmos jest wywyższony i wzdycha rodząc Królestwo,
Chrystus Zmartwychwstały jest w nim obecny,
Ewangelia jest siłą życia,
Kościół znakiem komunii z Trójcą Świętą,
władza służbą, która wyzwala,
Posłannictwo Zesłaniem Ducha Świętego,
liturgia wspominaniem i przewidywaniem
a postępowanie człowieka jest przebóstwione" 

          Metropolita Ignatios

Uwagi porządkujące:

- miejscem właściwym przygotowania do s. bierzmowania jest parafia, do której kandydat należy (w uzasadnionych przypadkach można się przygotować w innej parafii)
- kandydat przygotowany w innej parafii, a pragnący przyjąć s. bierzmowania w swojej parafii musi przedstawić proboszczowi zaświadczenie o odbyciu przygotowania
- pierwszymi współpracownikami duszpasterzy w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania są RODZICE
- warunkiem rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania jest OSOBISTE zgłoszenie się kandydata w parafii przygotowania w ogłoszonym terminie, złożenie pisemnego uzasadnienia chęci przyjęcia s. bierzmowania oraz przedłożenie "Indeksu nauki religii" potwierdzającego ukończenie katechizacji w zakresie szkoły podstawowej
- warunkiem kontynuowania przygotowania do bierzmowania są:
   - udział w sakramentalnymm życiu Kościoła (Msza św. niedzielna, sakrament pokuty, nabożeństwa itp.)
   - uczęszczanie na katechezę szkolną
   - udział w parafialnym przygotowaniu do przyjęcia s. bierzmowania
- pomocą w samoorganizowania się kandydata jest "Dzienniczek kandydata do bierzmowania"

Warunkami ostatecznego dopuszczenia kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania są:
- uzyskanie pozytywnej opinii osoby przygotowującej kandydata
- uzyskanie pozytywnej opinii katechety szkolnego o postawie kandydata
- pozytywny wynik indywidualnej rozmowy duszpasterza z kandydatem, weryfikującej ostatecznie jego przygotowanie

Imię 

zaleca się pozostawienie imienia chrzcielnego, jeśli jednak tego imienia nie ma w wśród świętych i błogosławionych Kościoła, można wybrać nowe. Wybór nowego imienia znajduje uzasadnienie w chęci naśladowania obranego świętego i uczynienia go szczególnymm duchowym patronem.

Świadek

powinien być nim rodzic chrzestny lub inna osoba, która przyjęła już bierzmowanie i odznacza się dojrzałością chrześcijańską oraz przykładnym życiem wiary. 

2020  Parafia Wójcice   globbers joomla templates