background

Cmentarz

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Wójcicach
 -wyciąg

Kościół zawsze uważał cmentarz, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych”. (KPK, Kan 1205). Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień Zmartwychwstania.

1. Cmentarz w Wójcicach jest własnością Parafii p.w.  św. Andrzeja Apostoła w Wójcicach

 2. Administratorem Cmentarza jest ksiądz proboszcz parafii w Wójcicach –tel. 608 633 277, który zarządza nim samodzielnie lub przez opiekunów

4. Sadzenie lub wycinanie drzew oraz wysokich krzewów może nastąpić tylko za zgodą administratora lub opiekuna w wypadu uzasadnionym racjonalną gospodarką zadrzewienia.

5. Bez zgody administratora lub opiekuna cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek oraz wykonywać betonowych podestów przy grobie.

6. Na cmentarzu zabrania się jeżdżenia rowerami i innymi pojazdami, wprowadzania psów, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

7. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć kartę zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego. (…)

21. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

22. Należy uzyskać zgodę administratora lub opiekuna cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, a w szczególności na ekshumację, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.

23. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora lub opiekuna cmentarza. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora/opiekuna na jej wykonywanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca i wywiezienie we własnym zakresie pozostałości po wykonywanych pracach.

24. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonywania robót czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialna jest osoba, która opiekuje się danym grobem.

25. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. 

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates